Thờ Phượng Chúa Nhật, Ngày 9 Tháng 8, 2020: Hiểu Thêm Về Mình

Chúa Nhật ngày 9 tháng 8, 2020 Hiểu Thêm Về Mình Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:11-14 (Colossians 1:11-14) Câu Gốc: 1 Phi-e-rơ 2:10 (1 Peter 2:10) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-09-20_Hieu_them_ve_minh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-09-20_Hieu_them_ve_minh_English.mp3