Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 16 Tháng 8, 2020: Ở Trong Bàn Tay Chúa

Chúa Nhật ngày 16 tháng 8, 2020 Ở Trong Bàn Tay Chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Các Vua 17:8-16 (1 Kings 17:8-16) Câu Gốc: Giăng 16:33b (John 16:33) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-16-20_O_trong_ban_tay_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/08-16-20_O_trong_ban_tay_Chua_English.mp3