Chúa Nhật ngày 16 tháng 8, 2020

Ở Trong Bàn Tay Chúa

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: 1 Các Vua 17:8-16 (1 Kings 17:8-16)

Câu Gốc: Giăng 16:33b (John 16:33)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *