Chúa Nhật ngày 2 tháng 8, 2020

Hiểu Về Chúa Hơn

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:9-10 (Colossians 1:9-10)

Câu Gốc: Ê-phê-sô 3:19 (Ephesians 3:19)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *