Thờ Phượng Chúa Nhật 26/7/2020: Muối Của Đất

Chúa Nhật ngày 26 tháng 7, 2020 Muối Của Đất Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 5:13 (Matthew 5:13) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 5:13 (Matthew 5:13) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-26-20_Muoi_cua_dat.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/07-26-20_Muoi_cua_dat_English.mp3   Parallel English translation is available via Zoom Meeting when the service is streaming live, starting at 10:00am Mountain …