Chúa Nhật ngày 31 tháng 5, 2020

cám dỗ xảy đến bất ngờ

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Sáng Thế 3:1-8 (Tiếng Anh: Genesis 3:1-8)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *