Bài Giảng 24/05/2020: Làm Nhân Chứng Cho Chúa

Chúa Nhật ngày 24 tháng 5, 2020 làm nhân chứng cho chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 2:1-11 (Tiếng Anh: John 2:1-11) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-24-20_Lam_nhan_chung_cho_Chua.mp3 If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-24-20_Lam_nhan_chung_cho_Chua_English.mp3  

Bài Giảng 17/05/2020: Việc Cần Làm Hôm Nay

Chúa Nhật ngày 17 tháng 5, 2020 việc cần làm hôm nay Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: I Phierơ 4:7-10 (Tiếng Anh: I Peter 4:7-10) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-17-20_Viec_can_lam_hom_nay.mp3 If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-17-20_Viec_can_lam_hom_nay_English.mp3    

Bài Giảng 10/05/2020: Điều Mẹ Làm Cho Con

Chúa Nhật ngày 10 tháng 5, 2020 điều mẹ làm cho con Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mathiơ 15:21-28 (Tiếng Anh: Matthew 15:21-28) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-10-20_Dieu_me_lam_cho_con.mp3 If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-10-20_Dieu_me_lam_cho_con_English.mp3    

Bài Giảng 03/05/2020: Vẫn Còn Xa Cách?

Chúa Nhật ngày 03 tháng 5, 2020 VẪN CÒN XA CÁCH? Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mác 12:28-34  (Tiếng Anh: Mark 12:28-34) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-03-20_Van_con_xa_cach.mp3 If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/05-03-20_Van_con_xa_cach_English.mp3  

Bài Giảng 26/04/2020: Trong Tay Chúa

Chúa Nhật ngày 26 tháng 04, 2020 trong tay chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 1:20-22   (Tiếng Anh: 2 Corinthians 1:20-22) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/04-26-20_Trong_Tay_Chua.mp3 If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/04-26-20_Trong_Tay_Chua_English.mp3    

Bài Giảng 19/04/2020: Học Theo Chúa

Chúa Nhật ngày 19 tháng 04, 2020 học theo chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thánh Thi 131:1-2   (Tiếng Anh: Psalms 131:1-2) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/04-19-20_Hoc_theo_Chua.mp3 If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/04-19-20_Hoc_theo_Chua_English.mp3    

Thông Báo Chúa Nhật 12-04-2020

  Hội Thánh chúng ta sẽ tiếp tục nhóm qua màn ảnh của Youtube  hoặc website của Hội Thánh: https://springsvbc.com cho đến khi có thông báo khác.   Nhóm trên Zoom: Nếu quí vị nào muốn nhóm chung với nhau trên mạng Zoom bằng video , xin liên lạc với cô Hồng Thảo   Tin Buồn: anh Nguyễn Hiền (em …

Bài Giảng 12/04/2020: Các Con Cũng Sẽ Sống

Chúa Nhật ngày 12 tháng 04, 2020 các con cũng sẽ sống Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 14:19   (Tiếng Anh: John 14:19) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/04-12-20_Cac_con_cung_se_song.mp3 If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/04-12-20_Cac_con_cung_se_song_English.mp3  

Bài Giảng 10/04/2020: Có Những Lần Chúa Khóc – Lễ Thương Khó

Thứ Sáu ngày 10 tháng 04, 2020 lễ thương khó Có những lần chúa khóc  Mục Sư Lê Thành Chung https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/04-10-20_Co_nhung_lan_Chua_khoc.mp3 If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/04-10-20_Co_nhung_lan_Chua_khoc_English.mp3  

Bài Giảng 05/04/2020: Kinh Nghiệm Chúa Từ Giữa Nghịch Cảnh

Chúa Nhật ngày 05 tháng 04, 2020 KINH NGHIỆM CHÚA TỪ GIỮA NGHỊCH CẢNH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thánh Thi 46:1-11    (Tiếng Anh: Psalm 46:1-11) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/04-05-20_Kinh_nghiem_Chua_tu_giua_nghich_canh.mp3 If you want to listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/04-05-20_Kinh_Nghiem_Chua_tu_giua_nghich_canh_(English).mp3