Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 22 Tháng 5, 2022: Người Chúa Ưa Thích

Chúa Nhật ngày 22 tháng 5, 2022 NGƯỜI CHÚA ƯA THÍCH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Phi-líp 2:12-15 (Philippians 2:12-15) Câu Gốc: Phi-líp 2:12 (Philippians 2:12) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-22-22_Nguoi_Chua_ua_thich.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 15 Tháng 5, 2022: Những Người Được Phước

Chúa Nhật ngày 15 tháng 5, 2022 NHỮNG NGƯỜI ĐƯỢC PHƯỚC Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 25:31-46 (Matthew 25:31-46) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 25:34 (Matthew 25:34) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-15-22_Nhung_nguoi_duoc_phuoc.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-15-22_Nhung_nguoi_duoc_phuoc_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 8 Tháng 5, 2022: Mẹ Là Mẹ Của Con

Chúa Nhật ngày 8 tháng 5, 2022 MẸ LÀ MẸ CỦA CON Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Sa-mu-ên 21:10-14 (2 Samuel 21:10-14) Câu Gốc: Ê-sai 49:15 (Isaiah 49:15) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-08-22_Me_la_me_cua_con.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-08-22_Me_la_me_cua_con_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 1 Tháng 5, 2022: Trải Nghiệm Mới

Chúa Nhật ngày 1 tháng 5, 2022 TRẢI NGHIỆM MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 14:19-21 (John 14:19:21) Câu Gốc: 2 Cô-rinh-tô 5:17 (2 Corinthians 5:17) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-01-22_Trai_nghiem_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-01-22_Trai_nghiem_moi_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 4, 2022: Nước Đức Chúa Trời

Chúa Nhật ngày 24 tháng 4, 2022 NƯỚC ĐỨC CHÚA TRỜI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 3:1-7 (John 3:1-7) Câu Gốc: Lu-ca 17:21 (Luke 17:21) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-24-22_Nuoc_Duc_Chua_Troi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-24-22_Nuoc_Duc_Chua_Troi_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 4, 2022: Hy Vọng Sống

Chúa Nhật ngày 17 tháng 4, 2022 HY VỌNG SỐNG Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Phi-e-rơ 1:3-9 (1 Peter 1:3-9) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 15:14 (1 Corinthians 15:14) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-17-22_Hy_vong_song.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-17-22_Hy_vong_song_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 10 Tháng 4, 2022: Những Việc Cần Làm

Chúa Nhật ngày 10 tháng 4, 2022 NHỮNG VIỆC CẦN LÀM Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giu-đe 1:20-21 (Jude 1:20-21) Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 10:25 (Jude 1:20-21) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-10-22_Nhung_viec_can_lam.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-10-22_Nhung_viec_can_lam_English.wav  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 3 Tháng 4, 2022: Sống Cho Phúc Âm

Chúa Nhật ngày 3 tháng 4, 2022 SỐNG CHO PHÚC ÂM Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Cô-lô-se 1:24-29 (Colossians 1:24-29) Câu Gốc: 1 Giăng 4:17 (1 John 4:17) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/04-03-22_Song_cho_Phuc_Am.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 27 Tháng 3, 2022: Thể Hiện Lòng Tin

Chúa Nhật ngày 27 tháng 3, 2022 THỂ HIỆN LÒNG TIN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Phi-líp 2:12-16 (Philippians 2:12-16) Câu Gốc: Rô-ma 12:2 (Romans 12:2) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/03-27-22_The_hien_long_tin.mp3