Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 6 Tháng 12, 2020: Khi Chúa Chọn

Chúa Nhật ngày 6 tháng 12, 2020 Khi Chúa Chọn Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 1:26-28 (Luke 1:26-28) Câu Gốc: Giăng 15:16 (John 15:16) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/12-06-20_Khi_Chua_chon.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/12-06-20_Khi_Chua_chon_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 29 Tháng 11, 2020: Tỏ Lòng Biết Ơn Chúa

Chúa Nhật ngày 29 tháng 11, 2020 Tỏ Lòng Biết Ơn chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thánh-thi 116:12-13 (Psalm 116:12-13) Câu Gốc: Thánh-thi 116:12-13 (Psalm 116:12-13) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/11-29-20_To_long_biet_on-Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/11-29-20_To_long_biet_on_Chua_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 22 Tháng 11, 2020: Người Đến Gần Chúa

Chúa Nhật ngày 22 tháng 11, 2020 Người Đến Gần Chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lê-vi-ký 10:1-3 (Leviticus 10:1-3) Câu Gốc: Lê-vi-ký 10:3 (Leviticus 10:1-3) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/11-22-20_Nguoi_den_gan_Chua.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 15 Tháng 11, 2020: Chiến Lược và Chiến Thắng

Chúa Nhật ngày 15 tháng 11, 2020 Chiến Lược & Chiến Thắng Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Rô-ma 12:12 (Romans 12:12) Câu Gốc: Rô-ma 12:12 (Romans 12:12) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/11-15-20_Chien_luoc_va_chien_thang.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/11-15-20_Chien_luoc_va_chien_thang_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 8 Tháng 11, 2020: Cơ Đốc Nhân Trưởng Thành

Chúa Nhật ngày 8 tháng 11, 2020 Cơ Đốc Nhân Trưởng Thành Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ê-phê-sô 4:11-16 (Ephesians 4:11-16) Câu Gốc: 1 Phi-e-rơ 2:2 (1 Peter 2:2) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/11-08-20_Co_Doc_Nhan_truong_thanh.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 1 Tháng 11, 2020: Bài Học Về Đức Tin

Chúa Nhật ngày 1 tháng 11, 2020 Bài Học Về Đức Tin Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 4:46-54 (John 4:46-54) Câu Gốc: Giăng 6:37 (John 6:37) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/11-01-20_Bai_hoc_ve_duc_tin.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/11-01-20_Bai_hoc_ve_duc_tin_English.mp3     Video 1:

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 10, 2020: Hạt Giống Của Ai

Chúa Nhật ngày 25 tháng 10, 2020 HẠt Giống Của Ai Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 13:24-43 (Matthew 13:23-43) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 13:43 (Matthew 13:43) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/10-25-20_Hat_giong_cua_ai.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/10-25-20_Hat_giong_cua_ai_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 18 Tháng 10, 2020: Được Cứu Để Phục Vụ

Chúa Nhật ngày 18 tháng 10, 2020 Được CỨu Để Phục Vụ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 13:3-17 (John 13:3-17) Câu Gốc: Giăng 13:15 (John 13:15) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/10-18-20_Duoc_cuu_de_phuc_vu.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/10-18-20_Duoc_cuu_de_phuc_vu_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 10, 2020: Công Trình Của Mỗi Người

Chúa Nhật ngày 11 tháng 10, 2020 Công Trình Của MỖi Người Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 3:10-15 (1 Corinthians 3:10-15) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 3:10 (1 Corinthians 3:10) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/10-11-20_Cong_trinh_cua_moi_nguoi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/10-11-20_Cong_trinh_cua_moi_nguoi_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 10, 2020: Vâng Giữ Lời Chúa

Chúa Nhật ngày 4 tháng 10, 2020 Vâng Giữ lời Chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 14:21-24 (John14:21-24) Câu Gốc: Giăng 14:23 (John 14:23) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/10-04-20_Vang_giu_loi_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/10-04-20_Vang_giu_loi_Chua_English.mp3