Chương Trình Bồi Linh Thứ Bảy Ngày 30 Tháng 7, 2022: Ngài Mai Sẽ Thế Nào — Khôn Hay Dại

Thứ Bảy ngày 30 tháng 7, 2022 Chương Trình Bồi Linh-Thông Công: NGÀY MAI SẼ THẾ NÀO KHÔN HAY DẠI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 25:1-13 (Matthews 25:1-13) Câu Gốc: Giê-rê-mi 29:11 (Jeremiah 29:11)

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 7, 2022: Đời Sống Có Ý Nghĩa

Chúa Nhật ngày 24 tháng 7, 2022 đời sống có ý nghĩa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh:1 Phierơ 4:7-11 (1 Peter 4:7-11) Câu Gốc: Epheso 1:4 (Ephesian 1:4) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-24-22_Doi_song_co_y_nghia.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-24-22_Doi_song_co_y_nghia_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 7, 2022: Đấng Có Thẩm Quyền

Chúa Nhật ngày 17 tháng 7, 2022 ĐẤNG CÓ THẨM QUYỀN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 7:11-17 (Luke 7:11-17) Câu Gốc: Khải Huyền 21:4 (Revelation 21:4) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-17-22_Dang_co_tham_quyen.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-17-22_Dang_co_tham_quyen_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 10 Tháng 7, 2022: Kẻ Chỉ Tìm Dấu Lạ

Chúa Nhật ngày 10 tháng 7, 2022 KẺ CHỈ TÌM DẤU LẠ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:1-4 (Matthews 16:1-4) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 15:19 (1 Corinthians 15:19) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-10-22_Ke_chi_tim_dau_la.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-10-22_Ke_chi_tim_dau_la_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 03 Tháng 7, 2022: Chúa Luôn Ở Cùng

Chúa Nhật ngày 03 tháng 7, 2022 CHÚA luôn ở cùng Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Xuất Hành 33:12-16 (Exodus 33:12-16) Câu Gốc: Thánh Thi 32:8 (Psalms 32:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-03-22_Chua_luon_o_cung.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/07-03-22_Chua_luon_o_cung_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 6, 2022: Cùng Đến Gần Chúa

Chúa Nhật ngày 26 tháng 6, 2022 CÙNG ĐẾN GẦN CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: I-sa 55:6-7 (Isaiah 55:6-7) Câu Gốc: I-sa 55:6 (Isaiah 55:6) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/06-26-22_Cung_den_gan_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/06-26-22_Cung_den_gan_Chua_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 6, 2022: Những Điều Cha Cần Dạy Cho Con

Chúa Nhật ngày 19 tháng 6, 2022 NHỮNG ĐIỀU CHA CẦN DẠY CHO CON Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Các Vua 2:1-3 (1 Kings 2:1-3) Câu Gốc: Châm Ngôn 22:6 (Proverbs 22:6) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/06-19-22_Nhung_dieu_cha_can_day_cho_con.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 6, 2022: Chọn Làm Người Mới

Chúa Nhật ngày 12 tháng 6, 2022 CHỌN LÀM NGƯỜI MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ga-la-ti 6:14-15 (Galatians 6:14-15) Câu Gốc: Ga-la-ti 6:15 (Galatians 6:15) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/06-12-22_Chon_lam_nguoi_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/06-12-22_Chon_lam_nguoi_moi_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 6, 2022: Chọn Điều Tốt Lành

Chúa Nhật ngày 5 tháng 6, 2022 CHỌN ĐIỀU TỐT LÀNH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 12:24-26 (John 12:24-26) Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 4:1 (Hebrews 4:1) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/06-05-22_Chon_dieu_tot_lanh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/06-05-22_Chon_dieu_tot_lanh_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 29 Tháng 5, 2022: Cay Đắng Trở Nên Ngọt Ngào

Chúa Nhật ngày 29 tháng 5, 2022 CAY ĐẮNG TRỞ NÊN NGỌT NGÀO Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Xuất Hành 15:22-27 (Exodus 15:22-27) Câu Gốc: Châm Ngôn 4:23 (Proverbs 4:23) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-29-22_Cay_dang_tro_nen_ngot_ngao.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2022/05-29-22_Cay_dang_tro_nen_ngot_ngao_English.mp3