Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 7 Tháng 2, 2021: Hướng Về Mục Đích

Chúa Nhật ngày 7 tháng 2, 2021 Hướng về Mục Đích Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Phi-líp 3:12-15 (Philippians 3:12-15) Câu Gốc: 2 Ti-mô-thê 2:15 (2 Timothy 2:15) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-07-21_Huong_ve_muc_dich.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/02-07-21_Huong_ve_muc_dich_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 31 Tháng 1, 2021: Làm Hòa Với Chúa

Chúa Nhật ngày 31 tháng 1, 2021 Làm Hòa Với Chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Các Vua 19:14-20,35-37 (2 Kings 19:14-20, 35-37) Câu Gốc: Ê-sai 27:5 (Isiah 27:5) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-31-21_Lam_hoa_voi_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-31-21_Lam_hoa_voi_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 1, 2021: Chúa Vẫn Ban Ơn

Chúa Nhật ngày 24 tháng 1, 2021 Chúa Vẫn Ban Ơn Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Các Vua 18:41-46 (1 Kings 18:42-46) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 2:9 (I Corinthians 2:9) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-24-21_Chua_van_ban_on.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-24-21_Chua_van_ban_on_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 1, 2021: Chúa Vẫn Đi Cùng

Chúa Nhật ngày 17 tháng 1, 2021 Chúa Vẫn Đi Cùng Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Xuất Hành 17:1-7 (Exodus 17:1-7) Câu Gốc: Thánh-thi 32:8 (Psalm 32:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-17-21_Chua_van_di_cung.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-17-21_Chua_van_di_cung_English.mp3 Vì hệ thống Internet bị gián đoạn nửa chừng nên chương trình chia làm 2 phần livestream …

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 10 Tháng 1, 2021: Nhận Biết Sự Thật

Chúa Nhật ngày 10 tháng 1, 2021 STOP THE STEAL!   Nhận Biết SỰ Thật Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Rô-ma 12:1 (Romans 12:1) Câu Gốc: 1 Phi-e-rơ 5:8 (1 Peter 5:8) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-10-21_Stop_the_steal.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-10-21_Stop_the_steal_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 3 Tháng 1, 2021: Chúa Biết Đường Tôi Đi

Chúa Nhật ngày 3 tháng 1, 2021 Chúa Biết Đường Tôi Đi Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thánh-thi 139:1-3 (Psalm 139:1-3) Câu Gốc: Thánh-thi 139:24 (Psalm 139:24) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-03-21_Chua_biet_duong_toi_di.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/01-03-21_Chua_biet_duong_toi_di_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 27 Tháng 12, 2020: Niềm Vui Giáng Sinh

Chúa Nhật ngày 27 tháng 12, 2020 Niềm VUi Giáng Sinh Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 1:46-48 (Luke 1:46-48) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 15:10 (1 Corinthians 15:10) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/12-27-20_Niem_vui_giang_sinh.mp3    

Chương Trình Mừng Chúa Giáng Sinh, Ngày 24 Tháng 12, 2020

Thứ năm ngày 24 tháng 12, 2020 SAO LẠI LÀ MÁNG CỎ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 2:1-7 (Luke 2:1-7) Câu Gốc: Luca 2:7 (Luca 2:7) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/12-24-20_Sao_lai_la_mang_co.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/12-24-20_Sao_lai_la_mang_co_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 20 Tháng 12, 2020: Khi Chúa Hành Động

Chúa Nhật ngày 20 tháng 12, 2020 Khi Chúa Hành Động Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 1:36-38 (Luke 1:36-38) Câu Gốc: 1 Giăng 2:17 (1 John 2:17) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/12-20-20_Khi_Chua_hanh_dong.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/12-20-20_Khi_Chua_hanh_dong_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 13 Tháng 12, 2020: Khi Chúa Dùng

Chúa Nhật ngày 13 tháng 12, 2020 Khi Chúa Dùng Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 1:29-35 (Luke 1:29-35) Câu Gốc: Ê-phê-sô 2:10 (Ephesians 2:10) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/12-13-20_Khi_Chua_dung.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2020/12-13-20_Khi_Chua_dung_English.mp3