Chúa Nhật ngày 31 tháng 10, 2021

CÂY CHÚA ƯA THÍCH

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Giê-rê-mi 17:7-8 (Jeremiah 17:7-8)

Câu Gốc: Giê-rê-mi 17:7 (Jeremiah 17:7)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *