Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 10 Tháng 10, 2021: Bài Ca Về Vườn Nho

Chúa Nhật ngày 10 tháng 10, 2021 BÀI CA VỀ VƯỜN NHO Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: I-sa 5:1-4 (Isaiah 5:1-4) Câu Gốc: I-sa 5:4 (Isaiah 5:4) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/10-10-21_Bai_ca_ve_vuon_nho.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/10-10-21_Bai_ca_ve_vuon_nho_English.mp3