Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 31 Tháng 10, 2021: Cây Chúa Ưa Thích

Chúa Nhật ngày 31 tháng 10, 2021 CÂY CHÚA ƯA THÍCH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giê-rê-mi 17:7-8 (Jeremiah 17:7-8) Câu Gốc: Giê-rê-mi 17:7 (Jeremiah 17:7) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/10-31-21_Cay_Chua_ua_thich.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/10-31-21_Cay_Chua_ua_thich_English.mp3

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 10, 2021: Nỗi Đau Được Xoa Dịu

Chúa Nhật ngày 24 tháng 10, 2021 NỖI ĐAU ĐƯỢC XOA DỊU Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Sa-mu-ên 12:13-25 (2 Samuel 12:13-25) Câu Gốc: Sô-phô-ni 3:17 (Zephaniah 3:17) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/10-24-21_Chua_xoa_diu_noi_dau.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 10, 2021: Đức Tin Vờ Vĩnh

Chúa Nhật ngày 17 tháng 10, 2021 ĐỨC TIN VỜ VĨNH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 13:5 (Acts 8:9-25) Câu Gốc: I-sa 5:4 (2 Corinthians 13:5) Vì thiết bị kỹ thuật có những trục trặc trong lúc live stream nên phần audio trong video nầy có những đoạn bị ngắt tiếng. Nếu chỉ click để nghe bài giảng …

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 10 Tháng 10, 2021: Bài Ca Về Vườn Nho

Chúa Nhật ngày 10 tháng 10, 2021 BÀI CA VỀ VƯỜN NHO Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: I-sa 5:1-4 (Isaiah 5:1-4) Câu Gốc: I-sa 5:4 (Isaiah 5:4) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/10-10-21_Bai_ca_ve_vuon_nho.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/10-10-21_Bai_ca_ve_vuon_nho_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 3 Tháng 10, 2021: Vẫn Mãi Hy Vọng

Chúa Nhật ngày 3 tháng 10, 2021 VẪN MÃI HY VỌNG Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: I-sa 7:1-16 (Isaiah 7:1-16) Câu Gốc: I-sa 7:9 (Isaiah 7:9) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/10-03-21_Van_mai_hy_vong.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/10-03-21_Van_mai_hy_vong_English.mp3