Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 3 Tháng 10, 2021: Vẫn Mãi Hy Vọng

Chúa Nhật ngày 3 tháng 10, 2021 VẪN MÃI HY VỌNG Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: I-sa 7:1-16 (Isaiah 7:1-16) Câu Gốc: I-sa 7:9 (Isaiah 7:9) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/10-03-21_Van_mai_hy_vong.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/10-03-21_Van_mai_hy_vong_English.mp3