Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 24 Tháng 10, 2021: Nỗi Đau Được Xoa Dịu

Chúa Nhật ngày 24 tháng 10, 2021 NỖI ĐAU ĐƯỢC XOA DỊU Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Sa-mu-ên 12:13-25 (2 Samuel 12:13-25) Câu Gốc: Sô-phô-ni 3:17 (Zephaniah 3:17) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/10-24-21_Chua_xoa_diu_noi_dau.mp3