Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 9, 2021: Bình An Trong Hoạn Nạn

Chúa Nhật ngày 26 tháng 9, 2021 BÌNH AN TRONG HOẠN NẠN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ha-ba-cúc 3:16-19 (Habakkuk 3:16-19) Câu Gốc: Rô-ma 12:12 (Romans 12:12) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-26-21_Binh_an_trong_hoan_nan.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-26-21_Binh_an_trong_hoan_nan_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 9, 2021: Biết Thì Vẫn Chưa Đủ

Chúa Nhật ngày 19 tháng 9, 2021 BIẾT THÌ VẪN CHƯA ĐỦ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 13:1-17 (John 13:1-17) Câu Gốc: Giăng 13:17 (John 13:17) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-19-21_Biet_thi_van_chua_du.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-19-21_Biet_thi_van_chua_du_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 9, 2021: Vẫn Chưa Biết Chúa

Chúa Nhật ngày 12 tháng 9, 2021 VẪN CHƯA BIẾT CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mác 4:35-41 (Mark 4:35:41) Câu Gốc: Thánh-thi 23:4 (Psalm 23:4) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-12-21_Van_chua_biet_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-12-21_Van_chua_biet_Chua_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 9, 2021: Vì Chúa Cần Nó

Chúa Nhật ngày 5 tháng 9, 2021 VÌ CHÚA CẦN NÓ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 19:28-40 (Luke 19:28-40) Câu Gốc: Ê-phê-sô 2:10 (Ephesians 2:10) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-05-21_Vi_Chua_can_no.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-05-21_Vi_Chua_can_no_English.mp3