Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 29 Tháng 8, 2021: Vào Trong Đền Thánh

Chúa Nhật ngày 29 tháng 8, 2021 VÀO TRONG ĐỀN THÁNH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thánh-thi 63:1-3 (Psalm 63:1-3) Câu Gốc: Thánh-thi 122:1 (Psalm 122:1) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-29-21_Vao_trong_den_thanh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-29-21_Vao_trong_den_thanh_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 22 Tháng 8, 2021: Xé Áo Hay Xé Lòng

Chúa Nhật ngày 22 tháng 8, 2021 XÉ ÁO HAY XÉ LÒNG Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 15:8-9 (Matthew 15:8-9) Câu Gốc: Giô-ên 2:13 (Joel 2:13) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-22-21_Xe_ao_hay_xe_long.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-22-21_Xe_ao_hay_xe_long_English.mp3      

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 15 Tháng 8, 2021: Loại Bỏ Chướng Ngại

Chúa Nhật ngày 15 tháng 8, 2021 LOẠI BỎ CHƯỚNG NGẠI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: I-sa 57:14-16 (Isaiah 57:14-16) Câu Gốc: I-sa 57:14 (Isaiah 57:14) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-15-21_Loai_bo_chuong_ngai.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-15-21_Loai_bo_chuong_ngai_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 8 Tháng 8, 2021: Bởi Chúa Và Cho Chúa

Chúa Nhật ngày 8 tháng 8, 2021 BỞI CHÚA VÀ CHO CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thanh-thi 19:1-4 (Psalm 19:1-4) Câu Gốc: Cô-lô-se 1:16 (Colossians 1:16) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-08-21_Boi_Chua_va_cho_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-08-21_Boi_Chua_va_cho_Chua_English.mp3  

Join Our Staff: Youth Ministry Internship Position

August 2021 Youth Ministry Internship Job Description   Youth Ministry Intern: Work with senior pastor and  deacons to assist students of all age groups growing in Biblical principles. The youth ministry internship role is to develop the next Christian generation and to draw students of all ages to be closer to God and the church: Organize, take lead, and/or participate …