Chúa Nhật ngày 15 tháng 8, 2021

LOẠI BỎ CHƯỚNG NGẠI

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: I-sa 57:14-16 (Isaiah 57:14-16)

Câu Gốc: I-sa 57:14 (Isaiah 57:14)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *