Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 1 Tháng 8, 2021: Lập Kỷ Niệm Với Chúa

Chúa Nhật ngày 1 tháng 8, 2021 LẬP KỶ NIỆM VỚI CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giô-suê 4:1-9 (Joshua 4:1-9) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 11:25 (1 Corinthians 11:25) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-01-21_Lap_ky_niem_voi_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-01-21_Lap_ky_niem_voi_Chua_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 7, 2021: Chứng Cứ Của Đức Tin

Chúa Nhật ngày 25 tháng 7, 2021 CHỨNG CỨ CỦA ĐỨC TIN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 16:29-33 (John 16:29-33) Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 11:1 (Hebrew 11:1) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-25-21_Chung_co_cua_duc_tin.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-25-21_Chung_co_cua_duc_tin_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 18 Tháng 7, 2021: Bước Vào Tương Quan Mới

Chúa Nhật ngày 18 tháng 7, 2021 BƯỚC VÀO TƯƠNG QUAN MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:13-19 (Matthew 16:13-19) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 16:17 (Matthew 16:17) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-18-21_Buoc_vao_tuong_quan_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-18-21_Buoc_vao_tuong_quan_moi_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 7, 2021: Chớ Dập Tắt Thánh Linh

Chúa Nhật ngày 11 tháng 7, 2021 CHỚ DẬP TẮT THÁNH LINH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mác 6:14-29 (Mark 6:14-29) Câu Gốc: Ê-phê-sô 4:30 (Ephesians 4:30) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-11-21_Cho_dap_tat_Thanh-linh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-11-21_Cho_dap_tat_Thanh-linh_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 7, 2021: Học Tập Vâng Lời

Chúa Nhật ngày 4 tháng 7, 2021 HỌP TẬP VÂNG LỜI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giô-suê 6:2-5, 15-17 (Joshua 6:2-5,15-17) Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 5:8-9 (Hebrews 5:8-9) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-04-21_Hoc_tap_vang_loi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-04-21_Hoc_tap_vang_loi_English.mp3