Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 1 Tháng 8, 2021: Lập Kỷ Niệm Với Chúa

Chúa Nhật ngày 1 tháng 8, 2021 LẬP KỶ NIỆM VỚI CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giô-suê 4:1-9 (Joshua 4:1-9) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 11:25 (1 Corinthians 11:25) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-01-21_Lap_ky_niem_voi_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-01-21_Lap_ky_niem_voi_Chua_English.mp3