Chúa Nhật ngày 1 tháng 8, 2021

LẬP KỶ NIỆM VỚI CHÚA

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Giô-suê 4:1-9 (Joshua 4:1-9)

Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 11:25 (1 Corinthians 11:25)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *