Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 27 Tháng 6, 2021: Làm Người Chúa Chọn

Chúa Nhật ngày 27 tháng 6, 2021 Làm Người CHúa Chọn Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Phi-e-rơ 2:9-10 (1 Peter 2:9-10) Câu Gốc: 1 Phi-e-rơ 2:10 (1 Peter 2:10) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/06-27-21_Lam_nguoi_Chua_chon.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/06-27-21_Lam_nguoi_Chua_chon_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 20 Tháng 6, 2021: Lời Cha Giáo Huấn

Chúa Nhật ngày 20 tháng 6, 2021 Lời Cha Giáo HUấn Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Các Vua 2:1-4 (1 Kings 2:1-4) Câu Gốc: Châm Ngôn 15:33 (Proverbs 15:33) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/06-20-21_Loi_cha_giao_huan.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/06-20-21_Loi_cha_giao_huan_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 13 Tháng 6, 2021: Cùng Nhau Phục Vụ Chúa

Chúa Nhật ngày 13 tháng 6, 2021 Cùng Nhau Phục Vụ Chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 3:5-8 (1 Corinthians 3:5-8) Câu Gốc: Cô-lô-se 3:23 (Colossians 3:23)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/06-13-21_Cung_nhau_phuc_vu_Chua.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 6 Tháng 6 Năm 2021: Lập Những Quyết Định

Chúa Nhật ngày 6 tháng 6, 2021 LẬP NHỮNG QUYẾT ĐỊNH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giô-suê 24:14-27 (Joshua 24:14-27) Câu Gốc: Thánh Thi 73:25 (Psalm 73:25) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/06-06-21_Lap_nhung_quyet_dinh.mp3