Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 6 Tháng 6 Năm 2021: Lập Những Quyết Định

Chúa Nhật ngày 6 tháng 6, 2021 LẬP NHỮNG QUYẾT ĐỊNH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giô-suê 24:14-27 (Joshua 24:14-27) Câu Gốc: Thánh Thi 73:25 (Psalm 73:25) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/06-06-21_Lap_nhung_quyet_dinh.mp3