Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 13 Tháng 6, 2021: Cùng Nhau Phục Vụ Chúa

Chúa Nhật ngày 13 tháng 6, 2021 Cùng Nhau Phục Vụ Chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Cô-rinh-tô 3:5-8 (1 Corinthians 3:5-8) Câu Gốc: Cô-lô-se 3:23 (Colossians 3:23)   https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/06-13-21_Cung_nhau_phuc_vu_Chua.mp3