Chúa Nhật ngày 20 tháng 6, 2021

Lời Cha Giáo HUấn

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: 1 Các Vua 2:1-4 (1 Kings 2:1-4)

Câu Gốc: Châm Ngôn 15:33 (Proverbs 15:33)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *