Chúa Nhật ngày 27 tháng 6, 2021

Làm Người CHúa Chọn

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: 1 Phi-e-rơ 2:9-10 (1 Peter 2:9-10)

Câu Gốc: 1 Phi-e-rơ 2:10 (1 Peter 2:10)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *