Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 7, 2021: Chứng Cứ Của Đức Tin

Chúa Nhật ngày 25 tháng 7, 2021 CHỨNG CỨ CỦA ĐỨC TIN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 16:29-33 (John 16:29-33) Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 11:1 (Hebrew 11:1) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-25-21_Chung_co_cua_duc_tin.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-25-21_Chung_co_cua_duc_tin_English.mp3