Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 7, 2021: Chớ Dập Tắt Thánh Linh

Chúa Nhật ngày 11 tháng 7, 2021 CHỚ DẬP TẮT THÁNH LINH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mác 6:14-29 (Mark 6:14-29) Câu Gốc: Ê-phê-sô 4:30 (Ephesians 4:30) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-11-21_Cho_dap_tat_Thanh-linh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-11-21_Cho_dap_tat_Thanh-linh_English.mp3