Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 7, 2021: Học Tập Vâng Lời

Chúa Nhật ngày 4 tháng 7, 2021 HỌP TẬP VÂNG LỜI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giô-suê 6:2-5, 15-17 (Joshua 6:2-5,15-17) Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 5:8-9 (Hebrews 5:8-9) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-04-21_Hoc_tap_vang_loi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-04-21_Hoc_tap_vang_loi_English.mp3