Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 8 Tháng 8, 2021: Bởi Chúa Và Cho Chúa

Chúa Nhật ngày 8 tháng 8, 2021 BỞI CHÚA VÀ CHO CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thanh-thi 19:1-4 (Psalm 19:1-4) Câu Gốc: Cô-lô-se 1:16 (Colossians 1:16) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-08-21_Boi_Chua_va_cho_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-08-21_Boi_Chua_va_cho_Chua_English.mp3