Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 22 Tháng 8, 2021: Xé Áo Hay Xé Lòng

Chúa Nhật ngày 22 tháng 8, 2021 XÉ ÁO HAY XÉ LÒNG Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 15:8-9 (Matthew 15:8-9) Câu Gốc: Giô-ên 2:13 (Joel 2:13) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-22-21_Xe_ao_hay_xe_long.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-22-21_Xe_ao_hay_xe_long_English.mp3