Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 15 Tháng 8, 2021: Loại Bỏ Chướng Ngại

Chúa Nhật ngày 15 tháng 8, 2021 LOẠI BỎ CHƯỚNG NGẠI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: I-sa 57:14-16 (Isaiah 57:14-16) Câu Gốc: I-sa 57:14 (Isaiah 57:14) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-15-21_Loai_bo_chuong_ngai.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-15-21_Loai_bo_chuong_ngai_English.mp3