Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 29 Tháng 8, 2021: Vào Trong Đền Thánh

Chúa Nhật ngày 29 tháng 8, 2021 VÀO TRONG ĐỀN THÁNH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thánh-thi 63:1-3 (Psalm 63:1-3) Câu Gốc: Thánh-thi 122:1 (Psalm 122:1) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-29-21_Vao_trong_den_thanh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-29-21_Vao_trong_den_thanh_English.mp3