Chúa Nhật ngày 29 tháng 8, 2021

VÀO TRONG ĐỀN THÁNH

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Thánh-thi 63:1-3 (Psalm 63:1-3)

Câu Gốc: Thánh-thi 122:1 (Psalm 122:1)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *