Chúa Nhật ngày 22 tháng 8, 2021

XÉ ÁO HAY XÉ LÒNG

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 15:8-9 (Matthew 15:8-9)

Câu Gốc: Giô-ên 2:13 (Joel 2:13)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *