Chúa Nhật ngày 8 tháng 8, 2021

BỞI CHÚA VÀ CHO CHÚA

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Thanh-thi 19:1-4 (Psalm 19:1-4)

Câu Gốc: Cô-lô-se 1:16 (Colossians 1:16)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *