Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 5 Tháng 9, 2021: Vì Chúa Cần Nó

Chúa Nhật ngày 5 tháng 9, 2021 VÌ CHÚA CẦN NÓ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 19:28-40 (Luke 19:28-40) Câu Gốc: Ê-phê-sô 2:10 (Ephesians 2:10) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-05-21_Vi_Chua_can_no.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-05-21_Vi_Chua_can_no_English.mp3