Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 12 Tháng 9, 2021: Vẫn Chưa Biết Chúa

Chúa Nhật ngày 12 tháng 9, 2021 VẪN CHƯA BIẾT CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mác 4:35-41 (Mark 4:35:41) Câu Gốc: Thánh-thi 23:4 (Psalm 23:4) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-12-21_Van_chua_biet_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-12-21_Van_chua_biet_Chua_English.mp3