Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 19 Tháng 9, 2021: Biết Thì Vẫn Chưa Đủ

Chúa Nhật ngày 19 tháng 9, 2021 BIẾT THÌ VẪN CHƯA ĐỦ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 13:1-17 (John 13:1-17) Câu Gốc: Giăng 13:17 (John 13:17) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-19-21_Biet_thi_van_chua_du.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-19-21_Biet_thi_van_chua_du_English.mp3