Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 26 Tháng 9, 2021: Bình An Trong Hoạn Nạn

Chúa Nhật ngày 26 tháng 9, 2021 BÌNH AN TRONG HOẠN NẠN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ha-ba-cúc 3:16-19 (Habakkuk 3:16-19) Câu Gốc: Rô-ma 12:12 (Romans 12:12) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-26-21_Binh_an_trong_hoan_nan.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/09-26-21_Binh_an_trong_hoan_nan_English.mp3