Chúa Nhật ngày 26 tháng 9, 2021

BÌNH AN TRONG HOẠN NẠN

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Ha-ba-cúc 3:16-19 (Habakkuk 3:16-19)

Câu Gốc: Rô-ma 12:12 (Romans 12:12)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *