Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 31 Tháng 10, 2021: Cây Chúa Ưa Thích

Chúa Nhật ngày 31 tháng 10, 2021 CÂY CHÚA ƯA THÍCH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giê-rê-mi 17:7-8 (Jeremiah 17:7-8) Câu Gốc: Giê-rê-mi 17:7 (Jeremiah 17:7) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/10-31-21_Cay_Chua_ua_thich.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/10-31-21_Cay_Chua_ua_thich_English.mp3