Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 17 Tháng 10, 2021: Đức Tin Vờ Vĩnh

Chúa Nhật ngày 17 tháng 10, 2021 ĐỨC TIN VỜ VĨNH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 2 Cô-rinh-tô 13:5 (Acts 8:9-25) Câu Gốc: I-sa 5:4 (2 Corinthians 13:5) Vì thiết bị kỹ thuật có những trục trặc trong lúc live stream nên phần audio trong video nầy có những đoạn bị ngắt tiếng. Nếu chỉ click để nghe bài giảng …