Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 15 Tháng 8, 2021: Loại Bỏ Chướng Ngại

Chúa Nhật ngày 15 tháng 8, 2021 LOẠI BỎ CHƯỚNG NGẠI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: I-sa 57:14-16 (Isaiah 57:14-16) Câu Gốc: I-sa 57:14 (Isaiah 57:14) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-15-21_Loai_bo_chuong_ngai.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-15-21_Loai_bo_chuong_ngai_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 8 Tháng 8, 2021: Bởi Chúa Và Cho Chúa

Chúa Nhật ngày 8 tháng 8, 2021 BỞI CHÚA VÀ CHO CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Thanh-thi 19:1-4 (Psalm 19:1-4) Câu Gốc: Cô-lô-se 1:16 (Colossians 1:16) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-08-21_Boi_Chua_va_cho_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-08-21_Boi_Chua_va_cho_Chua_English.mp3  

Join Our Staff: Youth Ministry Internship Position

August 2021 Youth Ministry Internship Job Description   Youth Ministry Intern: Work with senior pastor and  deacons to assist students of all age groups growing in Biblical principles. The youth ministry internship role is to develop the next Christian generation and to draw students of all ages to be closer to God and the church: Organize, take lead, and/or participate …

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 1 Tháng 8, 2021: Lập Kỷ Niệm Với Chúa

Chúa Nhật ngày 1 tháng 8, 2021 LẬP KỶ NIỆM VỚI CHÚA Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giô-suê 4:1-9 (Joshua 4:1-9) Câu Gốc: 1 Cô-rinh-tô 11:25 (1 Corinthians 11:25) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-01-21_Lap_ky_niem_voi_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/08-01-21_Lap_ky_niem_voi_Chua_English.mp3    

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 25 Tháng 7, 2021: Chứng Cứ Của Đức Tin

Chúa Nhật ngày 25 tháng 7, 2021 CHỨNG CỨ CỦA ĐỨC TIN Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giăng 16:29-33 (John 16:29-33) Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 11:1 (Hebrew 11:1) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-25-21_Chung_co_cua_duc_tin.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-25-21_Chung_co_cua_duc_tin_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 18 Tháng 7, 2021: Bước Vào Tương Quan Mới

Chúa Nhật ngày 18 tháng 7, 2021 BƯỚC VÀO TƯƠNG QUAN MỚI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ma-thi-ơ 16:13-19 (Matthew 16:13-19) Câu Gốc: Ma-thi-ơ 16:17 (Matthew 16:17) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-18-21_Buoc_vao_tuong_quan_moi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-18-21_Buoc_vao_tuong_quan_moi_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 11 Tháng 7, 2021: Chớ Dập Tắt Thánh Linh

Chúa Nhật ngày 11 tháng 7, 2021 CHỚ DẬP TẮT THÁNH LINH Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mác 6:14-29 (Mark 6:14-29) Câu Gốc: Ê-phê-sô 4:30 (Ephesians 4:30) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-11-21_Cho_dap_tat_Thanh-linh.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-11-21_Cho_dap_tat_Thanh-linh_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 4 Tháng 7, 2021: Học Tập Vâng Lời

Chúa Nhật ngày 4 tháng 7, 2021 HỌP TẬP VÂNG LỜI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Giô-suê 6:2-5, 15-17 (Joshua 6:2-5,15-17) Câu Gốc: Hê-bơ-rơ 5:8-9 (Hebrews 5:8-9) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-04-21_Hoc_tap_vang_loi.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/07-04-21_Hoc_tap_vang_loi_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 27 Tháng 6, 2021: Làm Người Chúa Chọn

Chúa Nhật ngày 27 tháng 6, 2021 Làm Người CHúa Chọn Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Phi-e-rơ 2:9-10 (1 Peter 2:9-10) Câu Gốc: 1 Phi-e-rơ 2:10 (1 Peter 2:10) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/06-27-21_Lam_nguoi_Chua_chon.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/06-27-21_Lam_nguoi_Chua_chon_English.mp3  

Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 20 Tháng 6, 2021: Lời Cha Giáo Huấn

Chúa Nhật ngày 20 tháng 6, 2021 Lời Cha Giáo HUấn Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Các Vua 2:1-4 (1 Kings 2:1-4) Câu Gốc: Châm Ngôn 15:33 (Proverbs 15:33) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/06-20-21_Loi_cha_giao_huan.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/06-20-21_Loi_cha_giao_huan_English.mp3