Chúa Nhật ngày 7 tháng 11, 2021

DÂNG CHÚA NỖI LÒNG

Mục Sư Lê Thành Chung

Kinh Thánh: Ê-sai 37:14-20 (Isaiah 37:14-20)

Câu Gốc: 1 Phi-e-rơ 5:7 (1 Peter 5:7)

To listen this Sermon by English, please click on the link below

Part 2

Part 1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *