Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 7 Tháng 11, 2021: Dâng Chúa Nỗi Lòng

Chúa Nhật ngày 7 tháng 11, 2021 DÂNG CHÚA NỖI LÒNG Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Ê-sai 37:14-20 (Isaiah 37:14-20) Câu Gốc: 1 Phi-e-rơ 5:7 (1 Peter 5:7) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/11-07-21_Dang_Chua_noi_long.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/11-07-21_Dang_Chua_noi_long_English.mp3 Part 2 Part 1