Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 14 Tháng 11, 2021: Sự Tạ Ơn Giả Dối

Chúa Nhật ngày 14 tháng 11, 2021 SỰ TẠ ƠN GIẢ DỐI Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Lu-ca 18:9-14 (Luke 18:9-14) Câu Gốc: Châm Ngôn 12:22 (Proverbs 12:22) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/11-14-21_Su_ta_on_gia_doi.mp3