Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 21 Tháng 11, 2021: Biết Ơn Trong Mọi Sự

Chúa Nhật ngày 21 tháng 11, 2021 BIẾT ƠN TRONG MỌI SỰ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Công vụ 2:42-47 (Acts 2:42-47) Câu Gốc: Công Vụ 2:42 (Acts 2:42) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/11-21-21_Biet_on_trong_moi_su.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/11-21-21_Biet_on_trong_moi_su_English.mp3