Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 23 Tháng 5, 2021: Mong Tìm Gặp Chúa

Chúa Nhật ngày 23 tháng 5, 2021 Mong Tìm Gặp Chúa Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Mác 5:25-34 (Mark 5:25-34) Câu Gốc: Giê-rê-mi 29:13 (Jeremiah 29:13) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/05-23-21_Mong_tim_gap_Chua.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/05-23-21_Mong_tim_gap_Chua_English.mp3