Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 2 Tháng 5, 2021: Mắt Tâm Linh Được Mở

Chúa Nhật ngày 2 tháng 5, 2021 Mắt Tâm Linh Được Mở Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: Luca 24:13-35 (Luke 24:13-35) Câu Gốc: Gióp 42:5-6 (Job 42:5-6) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/05-02-21_Mat_tam_linh_duoc_mo.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/05-02-21_Mat_tam_linh_duoc_mo_English.mp3