Thờ Phượng Chúa Nhật Ngày 9 Tháng 5, 2021: Trái Tim Của Mẹ

Chúa Nhật ngày 9 tháng 5, 2021 Trái Tim Của Mẹ Mục Sư Lê Thành Chung Kinh Thánh: 1 Các Vua 3:16-27 (1 Kings 3:16-27) Câu Gốc: Châm Ngôn 23:25 (Proverbs 23:25) https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/05-09-21_Trai_tim_cua_me.mp3 To listen this Sermon by English, please click on the link below https://springsvbc.com/wp-content/uploads/Items/BaiGiang/2021/05-09-21_Trai_tim_cua_me_English.mp3 Phần 1 Phần 2